Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Stowarzyszenie Alter Ego realizuje projekt „Pokonać bezdomność – edycja 2022”, dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 01 września 2022r. z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 68 787,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie Umowy nr 50 zawartej pomiędzy:

– Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), zwanym dalej Zleceniodawcą

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Annę Marek-Kubiak – Kierownika,

Adrianę Purzycką – Pracownika ds. administracji.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie udzieli pomocy osobom bezdomnym z aglomeracji trójmiejskiej w postaci żywności, odzieży, artykułów higieny.

Pomoc będzie udzielana w Gdyni przy ulicy Leszczynki 153 w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 14.00.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.